Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin amacı (Bilgilendirme), Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticaret A.Ş.’nin (Autorola) ürünü olan https://www.indicata.com.tr/ adresinde yer alan ikinci el pazar analizi yazılımının, (INDICATA) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca üyelerinin INDICATA kullanımı ile ilgili olarak Autorola tarafından toplanan kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde üyelerini bilgilendirmektir.

 

Üyelerimiz, INDICATA ile ikinci el online pazarıyla ilgili anlık pazar bilgisine ulaşabilmektedir. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler INDICATA kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

 

Autorola, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için üyelerinin kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu olarak Autorola tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

 

Autorola tarafından sunulan hizmet kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, posta adresi, e-posta adresi,

 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimlik doğrulamak için hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kullanıcı numaraları

 

Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri, vergi kimlik numarası,

 

Anket Cevapları: Autorola’nın elektronik ileti ile gerçekleştirdiği anketlere verilen cevaplar

 

 1. Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

 

Kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Autorola’nın bağlı olduğu kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

 1. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir?

 

Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, üye kayıt, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iyileştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, üye memnuniyeti süreçlerinin yönetimi, reklam, pazarlama, promosyon, kampanya bilgilendirmeleri, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, potansiyel müşteri, referans müşteri bilgisi elde etmek, kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi , hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üye kayıtlarındaki sorunların bildirimi ve giderilmesi, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, raporlama, üye portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve arttırılması, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, denetim, üye doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini

 

Ödeme Verileri: Faturalandırma süreç yönetimi, tahsilat, muhasebe ve finansal süreçlerin yönetimi, risk yönetimi, satış ve satış sonrası süreç yönetimi, şirket içi değerlendirme ve raporlama, iletişim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcılar ile olan süreçlerin yönetimi, iş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

 

Anket Cevapları: İstatistiki analiz yapma, doğrudan pazarlama süreçlerinin yönetimi, veri tabanı oluşturma, hukuki değerlendirme süreçleri yönetme, ticari analizler yapma, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini cevaplama, üye talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi; Autorola tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde üyelerimizin kişisel verileri işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin bazı özel amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

 

 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilmesi,

 

 • Üyelerimize hediye, promosyon ürünleri gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 

 • Üyelerimizin INDICATA kullanımları değerlendirilerek kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda üye ve potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 

 • Autorola tarafından gerçekleştirilebilecek etkinlik, toplantı, davet, organizasyon vb amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Veriler Saklama Süresi Nedir?

 

Autorola, elde ettiği kişisel verileri, sağladığı Hizmet’ten üyelerinin en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

 

Buna ek olarak, Autorola, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği?

 

Autorola, üyelerine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta üyelik Sözleşmesi gereklerini ve hizmetlerini ifa etmek, üyelerinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, operasyonel değerlendirme yapmak, hataları gidermek, üye kimliklerini doğrulamak, INDICATA’nın performansını geliştirmek üzere, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Autorola başta olmak üzere; yurt dışında bağlı olduğu Autorola Group, yurt içindeki iş ortaklarıyla, etkinlik şirketleriyle, ajanslarla, çağrı merkeziyle, denetim şirketleriyle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, INDICATA kullanımı öncesinde veya sırasında üyelerimizin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verilerdir. Bu kişisel veriler, doğrudan üyelerimiz tarafından INDICATA kullanma neticesinde verilen tüm verileri kapsamaktadır. Ad, soyad, iletişim bilgileri, anketlere verilen cevaplar gibi veriler kişisel verilere örnek verilebilir.

 

Autorola, INDICATA’ya giriş yapan kullanıcının üye olmasa dahi tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme, ziyaret süresi, hedef tanımlama gibi metrikleri temel alan pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Güvenliğine Dair Önlemler ve Taahhütler

 

Autorola, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

 

Autorola, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Autorola, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla üyelerine ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

 

Üye, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Autorola’ya yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder. Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Autorola’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınıza ilişkin talebinizi, Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:7 Kat:7 Ofis:25/26 34398 Maslak İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

Autorola’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda:

 

 • Adınız, soyadınızı ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 

 • T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik numaranızın, yabancı uyruklu iseniz pasaport numaranızın veya kimlik numaranızın,

 

 • Tebligata esas yerleşim yeri ve/veya iş yeri adresinizin,

 

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numaranızın bulunması zorunludur.